KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ศิรินภา ทรัพย์ประทุม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6908
การสกัดเอนไซม์ซัลไฟด์ออกซิเดสจากตับไก่เพื่อใช้ในการพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดซัลไฟต์
ศิรินภา ทรัพย์ประทุม,สายพิณ ทานัชฌาสัย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>