KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ศิริพร ดลภักนิยมกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6833
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้จากกากงาขาวผสมลูกเดือย
ศิริพร ดลภักนิยมกุล,สมโภช พจนพิมล,วรางคณา สมพงษ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>