KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ศิริรัตนาพร หล้าบัววงค์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6895
การศึกษาคุณสมบัติของข้าวกล้องงอกนึ่ง
ศิริรัตนาพร หล้าบัววงค์,อุมา แสงคร้าม,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>