KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ศิวัสว์ ศรีมหาบรรณ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8031
ผลของการแช่เยือกแข็งลำไยสดต่อคุณภาพของลำไยอบแห้ง
ศิวัสว์ ศรีมหาบรรณ,สงวนศรี เจริญเหรียญ,ชนากานต์ ศรีวิทิตกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>