KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 14 เรื่อง จากคำค้น ศิวาพร ศิวเวชช
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930080
ผลิตภัณฑ์จากข้าวฟ่าง เล่ม 1
ศิวาพร ศิวเวชช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2533
T930081
ผลิตภัณฑ์จากข้าวฟ่าง เล่ม 2
ศิวาพร ศิวเวชช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2533
T930110
ศึกษาการผลิตขนมจีนจากข้าวฟ่าง
ศิวาพร ศิวเวชช
2535
T940205
มะกะโรนีข้าวฟ่าง
ศิวาพร ศิวเวชช
2537
T980048
เค้กข้าวฟ่างแคลอรี่ต่ำ/ศิวาพร ศิวเวชช
ศิวาพร ศิวเวชช
2538
T980057
เส้นหมี่ข้าวฟ่าง/ศิวาพร ศิวเวชช และประยุทธ สุวรรณชีวกร
ศิวาพร ศิวเวชช
2536
T020077
ผลของอุณหภูมิ เวลา และการลวกผลมะนาวต่อคุณภาพน้ำมะนาวพาสเจอร์ไรซ์/ศิวาพร ศิวเวชช, เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ และ ประศาสตร์ ฟูตระกูล
ศิวาพร ศิวเวชช
2545
T020163
ผลิตภัณฑ์จากข้าวฟ่าง/ศิวาพร ศิวเวชช
ศิวาพร ศิวเวชช
2539
T020172
การใช้ประโยชน์จากข้าวฟ่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/ศิวาพร ศิวเวชช
ศิวาพร ศิวเวชช
2542
T020213
ผลของสารจับโลหะในการยืดอายุการเก็บน้ำมะนาว/ศิวาพร ศิวเวชช, เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ และ ประศาสตร์ ฟูตระกูล
ศิวาพร ศิวเวชช
2545
T020246
การใช้กรดอะมิโนซีสเตอีนทดแทนสารประกอบซัลเฟอร์ ในการยืดอายุการเก็บน้ำมะนาว/ศิวาพร ศิวเวชช, เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ และ ประศาสตร์ ฟูตระกูล
ศิวาพร ศิวเวชช
2545
KU T060009
ผลของอุณหภูมิและตัวทำละลายในการผลิตต่อองค์ประกอบ ความเป็นกรด และปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของกลิ่นควันเหลวจากชานอ้อย/ศิวาพร ศิวเวชช และณมาพร อัตถวิโรจน์
ศิวาพร ศิวเวชช
2546
KU T060010
การสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากเปลือกมันฝรั่ง/ศิวาพร ศิวเวชช และณัฏฐินี ใจสอาด
ศิวาพร ศิวเวชช
2546
KU T060021
การทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันและระยะสั้นของกลิ่นควันเหลวจากชานอ้อยในหนูพุกขาว/ศิวาพร ศิวเวชช, ณมาพร อัตถวิโรจน์ และปัญญา เต็มเจริญ
ศิวาพร ศิวเวชช
2546
   หน้า : [ 1 ]   Next >>