KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ศุภกิตต์ สายสุนทร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000340
ร่างมาตรฐานขนาดส้มเขียวหวาน
บัณฑิต จริโมภาส
2542
FOOD 6740
การศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยเครื่องสกัดแบบสกรูอัด
ศุภกิตต์ สายสุนทร,สุดสายสิน แก้วเรือง,ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 7324
อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลมังคุดแบบอิเลคโทรนิค
ศุภกิตต์ สายสุนทร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>