KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7619
ผลของน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันรำข้าวต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
วันเพ็ญ มีสมญา,ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์,เยาวดี คุปตะพันธ์,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,ผ่องศรี จิตตนูนท์,สุคนธ์ชื่น ศรีงาม,วารสารโภชนาการ
เมษายน-มิถุนายน 2552
   หน้า : [ 1 ]   Next >>