KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ศุภางคนางค์ จอมสืบ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8032
การศึกษาลักษณะของเอนไซม์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูเลสและการผลิตในระดับถังหมัก จาก Thermobifida fusca PA1-1
ศุภางคนางค์ จอมสืบ,วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย,มังกร โรจน์ประภากร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

   หน้า : [ 1 ]   Next >>