KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น ศุมาพร เกษมสำราญ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6839
การทำนายปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ และปริมาณกรดทั้งหมดในซอสพริก โดยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด
ฐาปนี สาธร,วารุณี ธนะแพสย์,ศุมาพร เกษมสำราญ,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6840
การทำนายปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด
กรกช วรรณกุล,ศุมาพร เกษมสำราญ,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,วารุณี ธนะแพสย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6862
การช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้นสำหรับการหาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ในผลมังคุด
อาทิตย์ จันทร์หิรัญ,สนธิสุข ธีรชัยชยุติ,วารุณี ธนะแพสย์,ศุมาพร เกษมสำราญ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 8004
การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิ แป้งข้าวเหนียว และแป้งข้าวผสม
ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,ธงชัย สุวรรณสิชณน์,ศุมาพร เกษมสำราญ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
FOOD 8049
การทำนายค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านรสหวานโดยรวม, รสเปรี้ยวโดยรวมและค่าความแน่นเนื้อของมะม่วงด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด
องค์อร กล่ำเจริญ,ศุมาพร เกษมสำราญ,ปิติพร ฤทธิเรืองเดช,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,ธงชัย สุวรรณสิชณน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8058
การทำนายปริมาณไขมันทั้งหมด กรดลอริก กรดปาล์มิติกและกรดโอเลอิกในผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูปด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด
เสาวภาคย์ วัฒนพาหู,ศุมาพร เกษมสำราญ,วรรณี จิรภาคย์กุล,ธงชัย สุวรรณสิชณน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>