KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ศุรัฐนันท์ คงวรรณ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6777
ผลของสภาพการงอกต่อสมบัติความหนืดและปริมาณ GABA ของแป้งข้าวกล้องงอกที่ผลิตจากข้าวกล้อง
ศุรัฐนันท์ คงวรรณ,พัชรี ตั้งตระกูล,กมลวรรณ แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 8078
ผลของไคโตซานและสารละลายกรดที่มีต่อคุณภาพทางเคมีเชิงฟิสิกส์และปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทาริค (กาบา) ของแป้งข้าวกล้องงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ศุรัฐนันท์ คงวรรณ,อนุวัตร แจ้งชัด,กมลวรรณ แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8321
การศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เยลลี่จากผงน้ำนม ข้าวกล้องงอกด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
ศุรัฐนันท์ คงวรรณ,ภาณุสรณ์ ชูสุข,จิรัชฌา ศุภชูชัย,ศรีเวียง ทิพกานนนท์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560

   หน้า : [ 1 ]   Next >>