KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 14 เรื่อง จากคำค้น สงวนศรี เจริญเหรียญ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T060133
ผลของแซนแทนกัมต่อสมบัติของเจลสตาร์ชมันสำปะหลังแช่เยือกแข็ง/จรรยา หมวดคลาย และสงวนศรี เจริญเหรียญ
จรรยา หมวดคลาย
2549
KU T060134
ผลของคอนยักกลูโคแมนแนนต่อเนื้อสัมผัสของเจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็ง/อรวรรณ ตติรัตน์ และสงวนศรี เจริญเหรียญ
อรวรรณ ตติรัตน์
2549
KU T070184
การแยกสตาร์ชข้าวโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง/วราทิพย์ ประสิทธิ์นารายณ์ และสงวนศรี เจริญเหรียญ
วราทิพย์ ประสิทธิ์นารายณ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 6359
ผลของบรรจุภัณฑ์และอัตราการแช่เยือกแข็งต่อการเกิด off-odor ในสับปะรดแช่เยือกแข็ง/ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ และ สงวนศรี เจริญเหรียญ
ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
FOOD 6361
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเอนไซม์โบรมิเลนกับปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดในผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย/รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล และ สงวนศรี เจริญเหรียญ
รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
FOOD 6539
ผลของน้ำตาลซูโครสต่อการเกิดเจลาติไนเซชัน การพองตัวและลักษณะของเม็ดสตาร์ชข้าวเมื่อได้รับความร้อน/ณัฐดนัย หาญการสุจริต ,ธันยบูรณ์ อรัญนารถ และสงวนศรี เจริญเหรียญ
ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2552
Full Textx
FOOD 6784
ผลของอัตราการแช่เยือกแข็งและวิธีการละลายน้ำแข็งต่อคุณภาพของขนมชั้นแช่เยือกแข็ง
เกศิรินทร์ บาตรโพธิ์,สงวนศรี เจริญเหรียญ,ธัญลักษณ์ สร้อยทอง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6792
การลดการเกิดสีน้ำตาลในกล้วยหอมแช่แข็งเพื่อผลิตสมูตตี้
ธีรนุช เร่งวัฒนะชัย,สงวนศรี เจริญเหรียญ,ภูริวัฏ ลิขิตลือชา,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6847
ผลของอัตราการแช่เยือกแข็งและวิธีการออสโมซิสต่อคุณภาพของแคนตาลูปแช่เยือกแข็ง
น้ำฝน เจริญพันธ์,สงวนศรี เจริญเหรียญ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 7135
การแตกของชิ้นมะละกอแช่เยือกแข็ง : ผลจากอัตราการแช่เยือกแข็ง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดและขนาดของชิ้น
สงวนศรี เจริญเหรียญ,กฤติยา วีระธรรม,พรทิพย์ ดาวราย,กานดา ขันธรรม,วรุฒน์ เจริญรื่น,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
FOOD 7145
พฤติกรรมกลาสทรานซิชันของน้ำตาลในระหว่างการผลิตถั่วตัด
สงวนศรี เจริญเหรียญ,กัญญารัตน์ รี้พลกุล,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
FOOD 8031
ผลของการแช่เยือกแข็งลำไยสดต่อคุณภาพของลำไยอบแห้ง
ศิวัสว์ ศรีมหาบรรณ,สงวนศรี เจริญเหรียญ,ชนากานต์ ศรีวิทิตกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
PUB 0617
การแตกชิ้นมะละกอแช่เยือกแข็ง: ผลจากอัตราการแช่เยือกแข็ง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดและขนาดของชิ้น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สงวนศรี เจริญเหรียญ และคณะ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0689
พฤติกรรมกลาสทรานซิชันของน้ำตาลในระหว่างการผลิตถั่วตัด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สงวนศรี เจริญเหรียญ และคณะ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>