KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น สง่า ดามาพงษ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T020065
ก้าวสู่สังคมแห่งการมีภาวะโภชนาการดี/สง่า ดามาพงษ์
สง่า ดามาพงษ์
2543
FOOD 7859
การบริโภคอาหารของคนไทยในโครงการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546
สุจิตต์ สาลีพันธ์,แสงโสม สีนะวัฒน์,สง่า ดามาพงษ์,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-กันยายน 2552
FOOD 7892
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแบบแผนการบริโภคอาหารของวัยรุ่นหญิงที่มีภาวะโภชนาการเกินในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีะรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,สง่า ดามาพงษ์,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2556
   หน้า : [ 1 ]   Next >>