KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 21 เรื่อง จากคำค้น สถาบันการแพทย์แผนไทย
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T990186
ประวัติศาสตร์การบริโภคผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน/ประชิด วามานนท์
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990187
อาหารสมุนไพรไทย/ประชิด วามานนท์
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990188
ผักพื้นบ้าน : มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรม
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990189
ผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน กระแสตอบรับจากสังคมยุคโลกาภิวัฒน์/ปฬาณี ฐิติวัฒนา
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990190
ผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้านตามแนวทฤษฎีการแพทย์แผนไทย/เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990191
ประสบการณ์และตัวอย่างการใช้ผักพื้นบ้านในการรักษาโรคด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทย/ประกอบ อุบลขาว
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990192
คุณค่าทางโภชนาการของพืชผักพื้นบ้านไทย/แสงโสม ลีนะวัฒน์
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990193
คุณค่าทางโภชนาการของผักพื้นบ้านไทย
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990194
ผักพื้นบ้าน อาหารต้านโรคมะเร็ง/พรทิพา พิชา
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990195
/ลลิตา ธีระสิริ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990196
การเพาะปลูกและการขยายพันธุ์ผักพื้นบ้าน/อร่าม คุ้มกลาง
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990197
/วิฑูร เรืองเลิศปัญญากุล
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990198
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นบ้านภาคใต้/อบเชย วงศ์ทอง
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990199
/ประไพศรี ศิริจักรวาล
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990200
การพัฒนาความปลอดภัยของอาหารพื้นบ้าน/ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>