KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 14 เรื่อง จากคำค้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KURDI, KU T930099
รายงานการวิจัยและพัฒนา เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อน
บัณฑิต จริโมภาส,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2532
KURDI, KU T930100
รายงานการวิจัยและพัฒนา โครงการ เครื่องคัดขนาดกุ้ง/โดย วิชา หมั่นทำการ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ และภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
วิชา หมั่นทำการ,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2532
T930127
พัฒนาการห้องบ่มผลไม้
ประยุทธ์ สุวรรณชีวะกร,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
ku T970145
ผลิตภัณฑ์คล้ายแยมจากมะพร้าวอ่อนและการทดสอบการยอมรับ/สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
สุคนธ์ชื่น ศรีงาม,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2533?]
ku T970146
การเตรียมน้ำมันข้าวโพดโดยวิธีบีบอัดร่วมกับการสกัด/สุคนธ์ชื่น ศรีงาม และ สิติมา จิตตินันทน์
สุคนธ์ชื่น ศรีงาม,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2532?]
T980125
การอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและประเพณีไทย/อรดี สหวัชรินทร์
อรดี สหวัชรินทร์,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
IFRPD T990123
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดที่มีแคลเซียมและใยอาหารสูง/เพลินใจ ตังคณะกุล ... [และคนอื่นๆ]
เพลินใจ ตังคณะกุล,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
IFRPD T990126
การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด/วันเพ็ญ มีสมญา ... [และคนอื่นๆ]
วันเพ็ญ มีสมญา,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
IFRPD T990177
Biogenic amines and endotoxin content associated with the bacterial numbers of ground pork sold in Bangkok and nearby area
Siriporn Stonsaovapak,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2542
IFRPD T990178
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตใยอาหารจากกากนมถั่วเหลือง"/กุลวดี ตรองพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ]
กุลวดี ตรองพาณิชย์,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
IFRPD T990179
ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงต่อการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง/วันเพ็ญ มีสมญา ... [และคนอื่นๆ]
วันเพ็ญ มีสมญา,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กองโภชนาการ
[2540?]
T990185
การผลิตแหนมปลาและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมัก
มัทนา แสงจินดาวงษ์,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2541?]
IFRPD T990343
การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลากดเหลือง/วันเพ็ญ มีสมญา ... [และคนอื่นๆ]
วันเพ็ญ มีสมญา,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2541?]
KU T000061
ไม่มีชื่อเรื่อง
สุคนธ์ชื่น ศรีงาม,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2537?]
   หน้า : [ 1 ]   Next >>