KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 14 เรื่อง จากคำค้น สถาบันอาหาร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
ifrpd T970136
การควบคุมคุณภาพตามหลักการ HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็ง/ศิริลักษณ์ สุวรรณรังษี
ศิริลักษณ์ สุวรรณรังษี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันอาหาร,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2540
ifrpd T970137
สารตกค้างและการปนเปื้อนจากสารเคมีในสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์/ดานิศ ทวีติยานนท์
ดานิศ ทวีติยานนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันอาหาร,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2540
IFRPD T970138
จุลินทรีย์ในอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง/มาลัย บุญรัตนกรกิจ
มาลัย บุญรัตนกรกิจ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันอาหาร,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2540
IFRPD T970139
การปนเปื้อน การควบคุม และการตรวจวินิจฉัย Salmonella/มาลัย บุญรัตนกรกิจ
มาลัย บุญรัตนกรกิจ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันอาหาร,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2540
IFRPD T970140
การปนเปื้อน การควบคุม และการตรวจสอบ Escherichia coli 0157:H7/เพ็ญศรี รอดมา
เพ็ญศรี รอดมา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันอาหาร,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2540
IFRPD T970141
การปนเปื้อน การควบคุม และตรวจวินิจฉัย Listeria ในอาหารแช่เย็น และแช่เยือกแข็ง/สิริพร สธนเสาวภาคย์
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันอาหาร,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2540
IFRPD T970142
การปนเปื้อน การควบคุม และการตรวจวินิจฉัย Campylobacter/เพ็ญศรี รอดมา
เพ็ญศรี รอดมา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันอาหาร,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2540
IFRPD T970143
การปนเปื้อน การควบคุมและการตรวจวินิจฉัย Vibrio cholerae/เพ็ญศรี รอดมา
เพ็ญศรี รอดมา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันอาหาร,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2540
T010032
บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวสำหรับอาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ(รูปแบบโครงสร้าง การปิดผนึก และการตรวจสอบคุณสมบัติ)/วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ
วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ,สถาบันอาหาร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2542
T010033
ชนิดและการใช้งานของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวของอาหาร/ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล
ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล,สถาบันอาหาร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2542
T010034
ระบบประกันคุณภาพสำหรับอาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ ในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Retortable Pouch)/พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล
พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล,สถาบันอาหาร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2542
T010035
หลักการฆ่าเชื้ออาหารกระป๋องและในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว/วิวัธน์ ปฐมโยธิน
วิวัธน์ ปฐมโยธิน,สถาบันอาหาร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2542
T010036
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ และการใช้งาน/สมานพรรณ สมพงษ์
สมานพรรณ สมพงษ์,สถาบันอาหาร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2542
T020041
โครงการวิจัยเรื่อง การตรวจหาปัจจัยที่มีผลต่อการตกค้างของสารหนูในไก่เนื้อ/กฤษ อังคนาพร ... [และคนอื่นๆ]
กฤษ อังคนาพร,คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ,สถาบันอาหาร
2542
   หน้า : [ 1 ]   Next >>