KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สถิตาภรณ์ ใจจิตร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6842
ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ซุปข้าวโพดแบบครีมทางการค้าและวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค
สถิตาภรณ์ ใจจิตร์,กรผกา อรรคนิตย์,วิวัฒน์ หวังเจริญ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>