KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 12 เรื่อง จากคำค้น สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930188
แนวทางการอบแห้งสับปะรดแช่อิ่มที่เหมาะสมที่สุด
มารีนา นุ้ยหมีม
2536
T940021
การศึกษาความเป็นไปได้ในการอบแห้งข้าวโพดในถังเก็บภายใต้สภาวะ อากาศร้อนชื้น
ไพโรจน์ วงศ์วิโรจน์ธนา
T980209
การอบแห้งข้าวเปลือกในที่เก็บและการเก็บรักษาในสถานที่ใช้งานจริง/สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
2540
T980319
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแห้งข้าวโพดแบบฟลูอิไดซ์เบดระดับอุตสาหกรรม/สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
2541
T990108
ผลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่มีต่ออัตราการเหลืองของข้าวเปลือกชื้น
นิรชรา ศรีสุบัติ
2541
T990143
แนวทางการอบแห้งต้นหอมสับ/มานิต สุขจินดาเสถียร, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร
มานิต สุขจินดาเสถียร
2537
T990481
ระบบอบแห้งข้าวเปลือกในโรงสีข้าว
วทัญญู รอดประพัฒน์
2542
T990482
การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อน
วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์
2542
T000071
การอบแห้งโดยใช้ปั๊มความร้อนในระดับอุตสาหกรรม
ฐานิตย์ เมธิยานนท์
2542
FOOD 6006
ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อสารระเหยง่ายและคุณภาพทางกายภาพของกล้วยแผ่น/จารุวรรณ กุลวิศว, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
จารุวรรณ กุลวิศว
2550
FOOD 8418
การออกแบบเครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน แบบสายพานลำเลียงต้นแบบ
กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์,อดิศักดิ์ นาถกรณกุล,สมชาติ โสภณรณฤทธิ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Textx
FOOD 8423
การปรับปรุงกระบวนการแช่ด้วยการพ่นไอน้ำเพื่อลดระยะเวลาการผลิตข้าวนึ่ง
พิมพ์พรรณ ปรืองาม,สมเกียรติ ปรัชญาวรากร,สมชาติ โสภณรณฤทธิ์,สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>