KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น สมชาติ โสภณรณฤิทธิ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6738
ผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบตร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวกล้องพันธุ์อะมิโลสสูง
ดลฤดี ใจสุทธิ์,สมชาติ โสภณรณฤิทธิ์,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 7102
เทคโนโลยีการเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นด้านบน
อาคม ปะหลามานิต,สมชาติ โสภณรณฤิทธิ์,พัชรี ตั้งตระกูล,สมเกียรติ ปรัชญาวรากร,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
   หน้า : [ 1 ]   Next >>