KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สมชาย แสงกิจพร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7782
การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดใบพลู (Piper betle L.)
มาสเกียรติ บุญยฤทธิ์,ทิฆัมพร แย้มสอาด,สมชาย แสงกิจพร,วริฎฐา สงวนเรือง,นวขนิษฐ์ สัจจานนท์,สุมณฑา วัฒนสินธ์ุ,เรวดี บุตราภรณ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>