KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สมบัติ ขอทวีวัฒนา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8052
ผลของอุณหภูมิและเวลาในการสกัดต่อกระบวนการผลิตใยอาหารจากแกนสับปะรดเพื่อใช้เสริมใยอาหารในซุปเผือกหอม
วีระสิทธิ์ ธรรมวโร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,กมลวรรณ แจ้งชัด,สมบัติ ขอทวีวัฒนา,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

   หน้า : [ 1 ]   Next >>