KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น สมพร คงเจริญเกียรติ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8056
อิทธิพลของส่วนผสม หลัก ต่อคุณภาพของ อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่ง รส หมี่กรอบ The effect of main ingredients on qualities o f snack bar f lavored mee - krob
ดวงกมล ฉายะศิริพันธ์,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,สินีนาถ จริยโชติเลิศ,สมพร คงเจริญเกียรติ ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8116
การพัฒนาดอกอัญชันแผ่นผสมผลไม้เพื่อเป็นอาหารขบเคี้ยว
กุลบดี ตันติจำนรรจ์,สมพร คงเจริญเกียรติ,วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

   หน้า : [ 1 ]   Next >>