KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น สมฤดี ไทพาณิชย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7253
การป้องกันการเกิดสีน้ำตาลของผลิตภัณฑ์เนื้อกล้วยหอมตีป่นพาสเจอร์ไรซ์
สมฤดี ไทพาณิชย์,ปราณี อ่านเปรื่อง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557
Full Textx
FOOD 7427
กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์และการทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง แบบพ่นฝอยของไซรัปขนุนชนิดผง
สมฤดี ไทพาณิชย์
Full Textx
FOOD 7514
การดัดแปรสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากพืชด้วยเอนไซม์
สมฤดี ไทพาณิชย์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2553- พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 7700
การวิเคราะห์ทางเคมีกายภาพของโปรตีนมะพร้าว ( Cocos nucifera L.) ดัดแปร โดยใช้เอนไซม์โปรตีนเอสทางการค้า
สมฤดี ไทพาณิชย์,ปราณี อ่านเปรื่อง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>