KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สมศรี เพชรโชติ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8412
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
วิภานันท์ สนใจ,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,สมศรี เพชรโชติ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม - เมษายน 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>