KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น สมศักดิ์ คูหาสวรรค์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7228
การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนศรียา ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายา
ธนสร จำปาถิ่น,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7403
การทดสอบหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวไม่ต้องหุง
บัญชา ลาวัง,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์,ธำรงค์ เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 8265
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี
วัลย์ลิกา พลเสน,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช,ทิพวรรณ ลิมังกูร,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>