KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สมหวัง นวชาญ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6667
การอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรด้วยพลังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนสถานะ
จำรัส กิ่งสวัสดิ์,สุขสัน มูลดี,ทวีวัฒน์ สุภารส,สมชาย แดงทอง,สมหวัง นวชาญ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>