KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สมเกียรติ จันทร์เทศ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8053
การประยุกต์แบบจำลองคาโนค้นหาความต้องการของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์มะม่วงอัดเม็ด
สมเกียรติ จันทร์เทศ,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,ธงชัย สุวรรณสิชณน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

   หน้า : [ 1 ]   Next >>