KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น สมโภชน์ อิ่มเอิบ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6714
ไข่เสริมไอโอดีนโดยเทคนิคการเคลื่อนย้ายอิออน
สมโภชน์ อิ่มเอิบ,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553

FOOD 7886
ไข่เสริมไอโอดีนโดยเทคนิคการเคลื่อนย้ายอิออน
สมโภชน์ อิ่มเอิบ,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม-สิงหาคม 2553

   หน้า : [ 1 ]   Next >>