KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สราวดี วงศ์เดชเสรีกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6851
ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาโปรตีนสะสมต่อคุณสมบัติความหนืดของแป้งข้าวขาวดอกมะลิ 105
สราวดี วงศ์เดชเสรีกุล,จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>