KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 23 เรื่อง จากคำค้น สร้อยทอง สายหยุดทอง
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T980205
/สร้อยทอง สายหยุดทอง
สร้อยทอง สายหยุดทอง
2541
IFRPD T980315
รายงานผลการวิจัย เรื่อง คุณภาพทางจุลชีววิทยาของแฮมเบอร์เกอร์/สร้อยทอง สายหยุดทอง, มาลัย บุญรัตนกรกิจ
สร้อยทอง สายหยุดทอง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537
T990005
บทวิเคราะห์สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในยุคปัจจุบัน
สร้อยทอง สายหยุดทอง
2541
IFRPD T000027
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของแฮมเบอร์เกอร์
สร้อยทอง สายหยุดทอง
2542
IFRPD T000108
ไม่มีชื่อเรื่อง
สร้อยทอง สายหยุดทอง
2543
IFRPD T020016
การศึกษา Aeromonas spp. ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ในประเทศไทย/สร้อยทอง สายหยุดทอง และ จันทิมา จาปะเกษตร์
สร้อยทอง สายหยุดทอง
2544
IFRPD T030263
ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดในประเทศไทยต่อจุลินทรีย์ที่พบในการผลิตไวน์/ประดิษฐ์ ครุวัณณา, วิภา สุโรจนะเมธากุล และ สร้อยทอง สายหยุดทอง
ประดิษฐ์ ครุวัณณา
2546
IFRPD T050072
การปนเปื้อนของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในไอศกรีม และเบเกอรี่/จันทิมา จาปะเกษตร์, สร้อยทอง สายหยุดทอง
จันทิมา จาปะเกษตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
IFRPD T060066
การปนเปื้อนของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในไอศกรีม และเบเกอรี่/จันทิมา จาปะเกษตร์, สร้อยทอง สายหยุดทอง
จันทิมา จาปะเกษตร์
2549
FOOD 7139
Norovirus : วิวัฒนาการสายพันธุ์ใหม่
สร้อยทอง สายหยุดทอง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
PUB 0411
การตรวจวิเคราะห์ Campylobacter spp. ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สร้อยทอง สายหยุดทอง,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0412
การเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมัน เกลือ และน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สร้อยทอง สายหยุดทอง, พงศธร เชื่อฟัง,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0420
นม : อาหารส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร?
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สร้อยทอง สายหยุดทอง,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0426
ประโยชน์ของการรับประทานเนยแข็งต่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สร้อยทอง สายหยุดทอง,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0557
Norovirus วิวัฒนาการสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสโรคทางเดินอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สร้อยทอง สายหยุดทอง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>