KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น สวามินี ธีระวุฒิ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060367
การเก็บรักษาปูนิ่มหลังการเก็บเกี่ยว/นงนุช รักสกุลไทย, สวามินี ธีระวุฒิ และมยุรี จัยวัฒน์
นงนุช รักสกุลไทย
2549
KU T060368
ดัชนีวัดความสดของปูนิ่ม/มยุรี จัยวัฒน์, สวามินี ธีระวุฒิ และนงนุช รักสกุลไทย
มยุรี จัยวัฒน์
2549
T070028
การดูแลรักษาปูนิ่มหลังการเก็บเกี่ยว: เอนไซม์โปรตีเอสในปูนิ่ม/สวามินี ธีระวุฒิ, นงนุช รักสกุลไทย และมยุรี จัยวัฒน์
สวามินี ธีระวุฒิ
2549
FOOD 7214
การยืดอายุการเก็บรักษาหอยนางรมปากจีบ (Saccostea cucullata) สดแกะเปลือกด้วยกางแช่สารละลายผสมร่วมกับการแช่เย็น
สวามินี ธีระวุฒิ,อัครพล นางแล,ราตรี คำหอม,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7291
ผลของการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพทางกายภาพ และจุลชีววิทยาของหอยนางรมสดแกะเปลือก
สวามินี ธีระวุฒิ,โสภาวดี เมืองฮาม ,รัตนาภรณ์ พิมพ์แน่น,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 8328
การยืดอายุการเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ ของกุ้งขาวสุกระหว่างการเก็บรักษาด้วยการแช่เย็น
ทรงพล สงวนทรัพย์,ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน,สวามินี ธีระวุฒิ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>