KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สาครรัตน์ มนโมรา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7325
การลดความเสี่ยงและอันตราย จากสารเคมีกำจัดแมลงในผักผลไม้ จากพื้นที่ปลูกสู่ผู้บริโภคด้วยชุดทดสอบหาสารเคมี และการจัดการผักผลไม้ปลอดภัย
นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย,บุษบง จเร,น้อย ทองสกุลพานิชย์,ลักษณา ลือประเสริฐ,อัจจิมา ทองบ่อ,สาครรัตน์ มนโมรา,วารสารอาหารและยา
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>