KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สาธิต บุญรักษา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T050339
อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงสีผิวเปลือกและคุณภาพของส้มเขียวหวานพันธุ์พวงทอง/สาธิต บุญรักษา และ อรพิน เกิดชูชื่น
สาธิต บุญรักษา
2547-2548
   หน้า : [ 1 ]   Next >>