KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น สายพิณ มณีพันธ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T930089
การพัฒนาเห็ดฟางเพื่อการส่งออก - อุตสาหกรรมการแปรรูปเห็ดฟาง
สายพิณ มณีพันธ์
2535
T940004
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร (อาหาร)ในภาคเหนือตอนล่าง
สายพิณ มณีพันธ์
2537
IFRPD T950211
คุณค่าทางอาหารและความสัมพันธ์ของสารเยื่อใยต่อคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งหน่อสีเขียว
สายพิณ มณีพันธ์
2538
IFRPD T980264
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลถั่วเหลืองและพืชน้ำมันอื่น: กรณีศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมถั่วเหลือง/สายพิณ มณีพันธ์ ... [และคนอื่นๆ]
สายพิณ มณีพันธ์
2540
IFRPD T980356
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมแปรรูปทุเรียน/โดย สายพิณ มณีพันธ์ ... [และคนอื่นๆ]
สายพิณ มณีพันธ์,สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
   หน้า : [ 1 ]   Next >>