KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8038
ผลของกรดอะซิติกต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวและคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยว
ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย,สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8060
อิทธิพลของอุณหภูมิในกระบวนการอบแห้งต่อการคืนรูปของก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อบแห้ง
ชลธิชา สัมฤทธิสุทธิ์,สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 เล่มที่ 3 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>