KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 27 เรื่อง จากคำค้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T930013
การผลิตเจลาตินจากหนังหมู/ชิดชม วิทวัสวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]
ชิดชม วิทวัสวงศ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
[2528]
T960104
การบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายข้าวของรัฐบาล/โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายอำนวย วีรวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
[2537?]
T960197
/ผู้บรรยาย มรกต ตันติเจริญ
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2540
T970242
ทำเนียบผลการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2540
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2540
T990469
การศึกษารูปแบบของฉลากโภชนาการสำหรับผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
สุพรรณี ศรีปัญญากร,กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2542
T010105
อโวกาโดอาหารเพื่อสุขภาพและเลี้ยงทารก/ฉลองชัย แบบประเสริฐ
ฉลองชัย แบบประเสริฐ,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2542
T010106
พันธุ์กล้วยเพื่อการแปรรูปทำกล้วยทอดกรอบ/กัลยาณี สุวิทวัส, ฉลองชัย แบบประเสริฐ
กัลยาณี สุวิทวัส,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2542
T010107
ข้อมูลเห็ดสมุนไพร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2542
T010108
ศูนย์รวมเห็ดบ้านอรัญญิก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2542
T010109
สมุนไพรที่แนะนำให้ใช้ในการสาธารณสุขมูลฐาน/พร้อมจิต ศรลัมพ์
พร้อมจิต ศรลัมพ์,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2542
T010110
วิธีทำเครื่องดื่มสมุนไพรและยาสมุนไพร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2542
T010111
การเพาะเห็ดตีนแรด "เห็ดมงคลพื้นบ้านไทย"
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2542
T010112
ผลงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักสด ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/กมล เลิศรัตน์, สราวุฒิ บุศรากุล
กมล เลิศรัตน์,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2542
T010113
ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ เมล็ดใหญ่ ให้ผลผลิตสูง มข.72-1 และ มข.72-2/สนั่น จอกลอย, อารันต์ พัฒโนทัย
สนั่น จอกลอย,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2542
T010114
ขนมไทยจากแป้งข้าวเจ้า/บริษัท โรงเส้นหมี่ซอเฮง จำกัด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2542
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>