KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 17 เรื่อง จากคำค้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T020054
ผลิตภัณฑ์กระเทียม/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2545
T020055
การผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (จี.เอ็ม.พี.)/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2545
T020221
รอยัลเยลลี/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2545
T020222
บริโภคเนื้อสัตว์อย่างไรให้ปลอดภัย/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2545
T020223
นมพร้อมดื่ม/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2545
T020227
น้ำส้มสายชูดี ชีวีปลอดภัย/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2545
T030018
สาร 3-MCPD และ 1,3-DCP ในซอสปรุงรส/กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Full Text
T030019
วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร/กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Full Textx
T030024
การขจัดสารพิษในผักผลไม้/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2545
T050097
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป/จัดทำโดย ฝ่ายควบคุมสถานที่ฯ กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
[2548?]
T060243
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการผลิตน้ำส้มสายชู/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2545
T060244
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการผลิตน้ำปลา/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2545
T060245
แนวทางการป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวด/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2543
FOOD 6455
กรณีผลิตภัณฑ์นมปนเปื้อนสารเมลามีน/กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2551
Full Text
FOOD 8358
คู่มือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและไอโอดีนสำหรับผู้บริหาร รพ.สต.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข,คู่มือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและไอโอดีนสำหรับผู้บริหาร รพ.สต.
สิงหาคม 2555
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>