KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สิทธิพงศ์ สาธะวงค์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6867
การปรับปรุงวัสดุกันกระแทกเยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์มสำหรับการบรรจุ
สิทธิพงศ์ สาธะวงค์,วรัญญู ศรีเดช,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>