KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สิทธิโชค เถลิงนวชาติ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7261
ไอโซเทิร์มการดูด-คายซับความชื้นของผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
สิทธิโชค เถลิงนวชาติ,เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>