KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สิรัญญา สุภัททธรรม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7944
การศึกษาคุณลักษณะของมันฝรั่งแผ่นที่ได้จากการทอดแบบน้ำมันท่วม การทอดภายใต้สภาวะสุญญกาศ และการอบแห้งด้วยไมโครเวฟภายใต้สภาวะสุญญากาศ
นันทวัน เทอดไทย,สิรัญญา สุภัททธรรม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>