KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สิริกมล แซ่ลี้
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6756
การศึกษาผลของพิมพ์ที่เป็นฉนวนบางส่วนต่อคุณภาพบัตเตอร์เค้กรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สิริกมล แซ่ลี้,วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>