KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น สิริการ หนูสิงห์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7293
การพัฒนาชาข้าวก่าเพาะงอกพร้อมชง
สิริการ หนูสิงห์,ปาจารีย์ มั นดี,บุศราภา ลีละวัฒน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 7723
การพัฒนาชาข้าวก่ำเพาะงอกพร้อมชง
สิริการ หนูสิงห์,ปาจารีย์ มั นดี,บุศราภา ลีละวัฒน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรกฎาคม-กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 8133
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเจลของกัมเมล็ดมะขาม (Tamarindus indica L.)
สิริการ หนูสิงห์,วรางคณา สมพงษ ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>