KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สิรินทร์นิชา สีมาชัยสิน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8181
การพัฒนาและการทดสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห์สารกลุ่มไดออกซิน สารกลุ่มพิซีบีคล้ายไดออกซินและสารกลุ่มพีซีบีไม่คล้ายไดออกซิน ในนมผงโดย HRGC/HRMS
สุพัฒน์ แสงสวย,ศิริชัย สัญญะ,สิรินทร์นิชา สีมาชัยสิน,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตุลาคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>