KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 28 เรื่อง จากคำค้น สิริพร สธนเสาวภาคย์
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930202
การศึกษาจุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2534
IFRPD T940258
ไม่มีชื่อเรื่อง
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2537
IFRPD T950245
ไม่มีชื่อเรื่อง
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2538
IFRPD T950360
ไม่มีชื่อเรื่อง
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2538
IFRPD T960186
ข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการตั้งข้อกำหนดเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2539
T960267
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่จากวุ้นน้ำมะพร้าว และน้ำส่วนที่เหลือจากการหมัก/กุลวดี ตรองพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ]
กุลวดี ตรองพาณิชย์,น้อย สาริกะภูติ,ชุมสาย สีลวานิช,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม,สิริพร สธนเสาวภาคย์,ปราโมทย์ ธรรมรัตน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539
IFRPD T960276
สุขลักษณะของน้ำพริกสำเร็จรูป
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2538
IFRPD T970103
การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำพริกสำเร็จรูปและการศึกษาระยะเวลาในการอบเพื่อลดปริมาณ/สิริพร สธนเสาวภาคย์, ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และกาญจนิจ วาจนะวินิจ
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2539
IFRPD T970141
การปนเปื้อน การควบคุม และตรวจวินิจฉัย Listeria ในอาหารแช่เย็น และแช่เยือกแข็ง/สิริพร สธนเสาวภาคย์
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันอาหาร,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2540
T980054
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารหาบเร่แผงลอยที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร/มาลัย บุญรัตนกรกิจ ... [และคนอื่นๆ]
มาลัย บุญรัตนกรกิจ,สิริพร สธนเสาวภาคย์ ,พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์,ปทุมพร ฉิมเอนก,ศรีเมือง มาลีหวล
2536
IFRPD T980098
/สิริพร สธนเสาวภาคย์
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2535
T980178
/สิริพร สธนเสาวภาคย์, สุพรรณี จิตพินิจยล และวรรณี สมพร
สิริพร สธนเสาวภาคย์,สุพรรณี จิตพินิจยล,วรรณี สมพร
2536
IFRPD T980199
HACCP กับวิธีการที่รวดเร็วในการวินิจฉัยจุลินทรีย์/สิริพร สธนเสาวภาคย์
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2541
IFRPD T980218
ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยาของเนื้อสัตว์/สิริพร สธนเสาวภาคย์
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
IFRPD T980220
การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางจุลชีววิทยา/สิริพร สธนเสาวภาคย์
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>