KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สิริมา ชินสาร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7000
การดูดซับน้ำมันในกระบวนการทอดแบบน้ำมันท่วม
สิริมา ชินสาร,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม - ธันวาคม 2552

   หน้า : [ 1 ]   Next >>