KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สิริมา สายรวมญาติ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7368
การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรผลพิลังกาสาและเปลือกมังคุด เพื่อใช้เป็นสารกันบูดในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง
ศรัณยา ธาราแสวง,สุวรรณา เธียรอังกูร,สิริมา สายรวมญาติ,บุญญาณี ศุภผล,ปิยะวรรณ บูชา ,ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์,วารสารอาหารและยา
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>