KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สิริแข พงษ์สวัสด์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7971
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตวุ้นสวรรค์จากกากน้ำตาล
อนันต์ บุญปาน,สิริแข พงษ์สวัสด์,จิรพรรณ คำผา,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

   หน้า : [ 1 ]   Next >>