KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สืบตระกูล วานิชศรี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8266
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณแร่ธาตุในรำข้าวที่ผ่านการสกัดไขมัน
สืบตระกูล วานิชศรี,ประมวล ศรีกาหลง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม - เมษายน 2560

   หน้า : [ 1 ]   Next >>