KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุกัญญา ธารสวิง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T070171
อิทธิพลของโปรตีนต่อคุณลักษณะเพสท์แป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยกรดที่ระดับความชื้นปานกลางร่วมกับการให้ความร้อน/สุกัญญา ธารสวิง, กมลวรรณ อิศราคาร และปาริฉัตร หงสประภาส
สุกัญญา ธารสวิง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>