KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สุกัญญา ลีทองดี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8318
ผลของโปรแกรมการใช้สมุดบันทึกทางคลินิกร่วมกับแรงสนับสนุนจากเพื่อนเบาหวานต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
อภิชาติ กตะศิลา,ประเสริฐ ประสมรักษ์,สุกัญญา ลีทองดี,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>