KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น สุคันธรส ธาดากิตติสาร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940037
สาหร่ายเกลียวทอง แหล่งอาหารโปรตีนสูง
สุคันธรส ธาดากิตติสาร
2535
KU T050029
การศึกษาปัจจัยคุณภาพของกล้วยหอมทองที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออกสำหรับการผลิตไซรัป/สุคันธรส ธาดากิตติสาร ... [และคนอื่นๆ]
สุคันธรส ธาดากิตติสาร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
FOOD 6802
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดรอยริ้วรอยที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไหม
สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์,สุคันธรส ธาดากิตติสาร,สุพนิดา วินิจฉัย,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,หทัยรัตน์ ริมคีรี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6902
ผลของสภาวะในการงอกที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของข้าวเหนียวกล้องงอก
ชนิษฎา วงศ์บาสก์,พัชรี ตั้งตระกูล,สุคันธรส ธาดากิตติสาร,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>